دانگل Infinity Bestدانگل Infinity Best

یک ابزار فوق العاده کاربردی و حرفه ای و با سابقه در برند نوکیا را باید به جدیت ، DONGLE INFINITY BEST NOKIA معرفی کرد . این ابزار فوق العاده بدون نیاز به تمدید سالانه و خرید کریدت به شما امکانات فوق العاده ای هم در ساپورت گوشی های نوکیا دکمه ای و هم نوکیا های جدید با نام NOKIA HMD خواهد کرد . این محصول فوق العاده قوی به شما امکاناتی مانند FLASH , REPAIRE IMEI , ERASE FRP و … را خواهد داد .

 

 

دانگل Infinity Best نوکیا

Save user data (pictures, photo, video, recordings)

Read/write Organiser records

Save/restore Phonebook (Series 40, Series 40 new: X3, 6700c etc., Series 60,)
Read/reset user code
Read memory card

code
Read SMS/MMS
Read info, test, read/write PM, read/write PC
Read/reset/edit lifetime counter
Read/write product profile S40/S60
SelfTest/USB SelfTest/Extended SelfTest
FunLabel (change labels S40)
Keyboard test
USB ADC test, NCK enter
File System Format
Reset settings
Normal/Dead USB flashing (S40, S60)
Custom flashing/repair (S60)
User data repair (S40)
User data extraction DCT4++ S40
Extract Phonebook WD2

BEST Dongle – Supported Models and Features
Nokia BB5 flashing with BEST Dongle

Nokia Series 40*

۶۲۳۳
۷۳۷۰
۶۳۰۰
۶۲۷۰
۶۲۸۰
۶۲۸۸
۷۳۹۰
۶۵۰۰ slide
۶۵۰۰ classic
۷۹۰۰ prism
۷۵۰۰
۷۱۲۰c
۷۳۱۰ supernova

۷۵۱۰s
۷۶۱۰s
۵۲۰۰ XM
۵۳۰۰ XM
۵۳۱۰ XM
۵۱۳۰
۲۷۰۰c
۶۶۰۰ slide
۳۶۱۰a
۳۶۱۰ fold
۶۵۵۵
۶۰۸۵
۶۰۸۶

۶۱۲۵
۲۶۹۰
۲۷۱۰ navi
۶۱۳۱
۶۱۳۳
۳۱۰۹
۳۱۱۰c
۳۱۲۰c
۳۵۰۰
۳۶۰۰
۳۷۱۰ fold
۳۷۲۰ classic
۵۲۲۰ XM

۶۱۰ XM
۶۱۵۱
۶۲۶۷
۶۳۰۳
۶۳۰۳i
۶۳۰۰i
۶۶۰۰ folی
۷۲۱۰s
۸۶۰۰ luna
۸۸۰۰ arte

پشتیبانی تمام مدلها توسط دانگل Infinity Best نوکیا

Nokia Series 60*

N76
N78
N79
N81
N86
N85
X6
۵۸۰۰

۵۵۳۰
N97
N97 Mini
N97i
۵۲۳۰
۵۵۰۰
۳۲۵۰
۵۷۰۰

۵۷۱۰
E63
E66
E50
E51
E75
۶۱۱۰n
۶۲۲۰c

۵۳۳۰TV
۵۷۳۰XM
۶۱۲۰ classic
۶۱۲۱c
۶۱۲۴c
۶۶۵۰
E71
E71x
N81 8GB

*All RM-modifications of these models are supported too. Supported Modes – Dead USB / Normal Flashing. Additional Features – Custom Flashing.

سری ۶۰ نوکیا

۶۶۳۰
۶۶۸۰
۶۶۸۱
N70
N72
N73

N75
N77
N90
N91
N92
N95

E90
N93
N93i
E60
E61
E65

E61i
E70
N80
N95 8GB

*All RM-modifications of these models are supported too. Supported Modes – Normal Flashing.
Nokia Data Backup with BEST Dongle –
SMS, Gallery, Passwords, PhoneBook, Calendar Backup:

سری ۴۰ نوکیا

ALL MODELS:*

۶۲۳۳
۷۳۷۰
۶۳۰۰
۶۲۷۰
۶۲۸۰
۶۲۸۸
۷۳۹۰
۶۵۰۰ slide
۶۵۰۰ classic
۷۹۰۰ prism
۷۵۰۰
۷۱۲۰c
۷۳۱۰ supernova

۷۵۱۰s
۷۶۱۰s
۵۲۰۰ XM
۵۳۰۰ XM
۵۳۱۰ XM
۵۱۳۰
۲۷۰۰c
۶۶۰۰ slide
۳۶۱۰a
۳۶۱۰ fold
۶۵۵۵
۶۰۸۵
۶۰۸۶

۶۱۲۵
۲۶۹۰
۲۷۱۰ navi
۶۱۳۱
۶۱۳۳
۳۱۰۹
۳۱۱۰c
۳۱۲۰c
۳۵۰۰
۳۶۰۰
۳۷۱۰ fold
۳۷۲۰ classic
۵۲۲۰ XM

۵۶۱۰ XM
۶۱۵۱
۶۲۶۷
۶۳۰۳
۶۳۰۳i
۶۳۰۰i
۶۶۰۰ fold
۷۲۱۰s
۸۶۰۰ luna
۸۸۰۰ arte
X3
X2
۶۷۰۰c
۷۰۲۰

*Repair – Calendar, PhoneBook. All RM-modifications of these models are supported too.

S60 APE:
ALL MODELS*

۶۶۳۰
۶۶۸۰
۶۶۸۱
N70
N72
N73

N75
N77
N90
N91
N92
N95

E90
N93
N93i
E60
E61
E65

E61i
E70
N80
N95 8GB

*Repair – Calendar, PhoneBook. All RM-modifications of these models are supported too.

S60:
SMS, Gallery, Passwords, PhoneBook, Calendar Backup*

N76
N81
۵۸۰۰
۵۵۰۰
۳۲۵۰

۵۷۰۰
۵۷۱۰
E63
E50
E51

۶۱۱۰n
۶۱۲۰ classic
۶۱۲۱c
۶۱۲۴c
۶۶۵۰

E71
E71x
N81 8GB

*Repair – Calendar, PhoneBook. All RM-modifications of these models are supported too.

S60:
Gallery backup only:*

N78
N79
N86
N85
X6

۵۸۰۰
۵۵۳۰
N97
N97 Mini
N97i

۵۲۳۰
۵۷۱۰
E52
E66
E75

۶۲۲۰c
۵۳۳۰ TV
۵۷۳۰ XM
۶۶۵۰
E71x